קבוצת חבצלת
קבוצת חבצלת
חסר רכיב

תקנון שימוש באתר האינטרנט של חבצלת מוסדות תרבות וחינוך של השומר הצעיר (חל"צ)

אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של חבצלת מוסדות תרבות וחינוך של השומר הצעיר (חל"צ),
חברה לתועלת הציבור (להלן: "חבצלת").
במסגרת פעילויותיה של חבצלת, פועלים מספר מגזרי פעילות וביניהם המרכז לחברה משותפת גבעת חביבה.
אנו מודים לך על נכונותך לתרום. תרומתך תשמש לקידום מטרות חבצלת וגבעת חביבה ותסייע בהגשמתן.

מתן תרומה מהווה מתן הסכמה לאמור בתנאים המפורטים כדלקמן:
  1. חבצלת מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת פעילותה, לפי שיקול דעתה.
  2. עת מתן תרומה, תועברו למערכת התשלומים המאובטחת במנגנון העומד בתקן PCI DSS העולמי.
  3. הגבלת פרטיות: חבצלת מתחייבת לא להעביר את פרטי התורם ואת פרטי כרטיס האשראי לצד ג.'
  4. אספקת השירות: לאחר סיום ההרשמה והתרומה, תשלח לתורם הודעת אישור למייל על
התשלום.
  5. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.
  6. חבצלת נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה, חבצלת לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא,
ישיר או עקיף, שייגרם לתורם ו/או מי מטעמו אם יעשה במידע שימוש לא מורשה.
  7. התורם מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. ואולם, במידה והתורם הנו
קטין (מתחת לגיל 18או הינו פסול דין ואינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור
אפוטרופוס), יראו את תרומתו כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.
  8. מדיניות ביטול עסקה: תורם רשאי לפנות לחבצלת באמצעות הדואר האלקטרוני
acct1@givathaviva.org.il בבקשה לביטול התרומה בתוך 14 ימי עסקים מיום שתרם.
חבצלת תבטל את החיוב בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת
האשראי תחייב את חבצלת בעמלה בגין הפעולה, יחויב התורם בעמלה כאמור.
  9. ידוע לתורם כי הפרטים ישמשו את חבצלת לצורך משלוח עדכונים מעת לעת, באמצעות
דואר אלקטרוני ומסרונים(SMS) , אלא אם הודיע התורם על אי רצונו לקבל דיוור זה.
  10. החברה תדווח על התרומות לרשויות המוסמכות, בהתאם להוראות הדינים הרלוונטיים.
  11. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
  12. התרומות לחבצלת מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
  13. החברה רשאית לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת.
  14. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו
בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה
בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.
התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים גם יחד. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם
לרבים ולהפך.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש שלא לתרום באמצעות אתר אינטרנט זה.
חסר רכיב